Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε 12 Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών διενεργούνται ηλεκτρονικά. Τα τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Βιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήμης των Υλικών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Θεατρικών Σπουδών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Οικονομικών Επιστημών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών και Φαρμακευτικής

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, έχοντας μαζί του τον κωδικό αίτησης που λαμβάνει από το σύστημα και την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα στάδια και δεν αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με το αρμόδιο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εισαγωγής τους.

Ειδικά, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες (‘Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης – Αλλοδαποί-Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, επιτυχόντες με διάκριση σε Επιστημονικές Ολυμπιάδες) η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής ολοκληρώνεται υποχρεωτικά, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος (βλέπε εγκύκλιο Φ.251/139377/Β6). Όπου αυτό απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής, εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος αρμοδίως.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή θα αναρτηθεί εγχειρίδιο χρήσης από όπου θα γίνεται και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 12.09.2014 και ώρα 15:00.

Για υποστήριξη σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή κάλεσε στα τηλέφωνα: 2610997974 και 2610997980, εργάσιμες ημέρες και ώρες (15.9.14-26.9.14).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η προθεσμία των εγγραφών σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κοινοποιούνται στις Γραμματείες με σχετική εγκύκλιο στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο Φ.251/139377/Β6 οι εγγραφές των επιτυχόντων ακαδ. έτους 2014-2015 στα Πανεπιστήμια, θα γίνουν από τη Δευτέρα 15 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Την εγκύκλιο και τα δικαιολογητικά εγγραφής θα τα αναζητήσεις εδώ.

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή:

Τίτλο απολύσεως: ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε. Σε περίπτωση που υποβάλλεται ο πρωτότυπος τίτλος απολύσεως (απολυτήριο ή πτυχίο), αυτός μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
Βεβαίωση του αποφοίτου από το Λύκειο με τους βαθμούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως, όπου θα αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων, ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά στοιχεία του και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Πιστοποιητικό διαγραφής εφ’ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (δεν αναρτώνται, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος).

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση όλων των πρωτοετών φοιτητών, ενδέχεται η Γραμματεία του Τμήματός σου να καλεί τους νεοεισαχθέντες φοιτητές σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (εντός της προθεσμίας εγγραφών), με αλφαβητική σειρά. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να επισκεφθείς τον ιστότοπο του Τμήματός σου και να αναζητήσεις τη σχετική ανακοίνωση. Για να ζητήσεις πληροφορίες από τη Γραμματεία σου μπορείς να βρεις τα στοιχεία επικοινωνίας της εδώ επιλέγοντας το Τμήμα εισαγωγής σου. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η τακτική πλοήγησή σου στον ιστότοπο του Τμήματός σου και του Πανεπιστημίου Πατρών είναι απαραίτητη για να είσαι ενημερωμένος για τα θέματα που αφορούν στις σπουδές σου.
Πιστοποιητικά / έντυπα που θα παραλάβεις:

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου η Γραμματεία του Τμήματός σου θα σου χορηγήσει:

Τέσσερα (4) πιστοποιητικά εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι περισσότερα από τα παραπάνω ή πιστοποιητικό για συγκεκριμένη χρήση, μπορείς να το ζητήσεις με αίτησή σου την ίδια μέρα στη Γραμματεία. Για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του θα σε ενημερώσει η Γραμματεία.
Δελτίο ή ταυτότητα φοιτητή
Λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Οδηγό Σπουδών του Τμήματός σου
Ενημερωτικά έντυπα / αιτήσεις και πληροφοριακό υλικό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σίτιση, Διαμονή, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Χορωδία, Χορευτικός Σύλλογος, κ.ά)

Ημερομηνία : 16/09/2014

Κατηγορία : Uncategorized

Ετικέτες :

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Πρόσφατα Άρθρα

Προβολές : 1,770

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε 12 Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών διενεργούνται ηλεκτρονικά. Τα τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Βιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήμης των Υλικών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Θεατρικών Σπουδών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Οικονομικών Επιστημών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών και Φαρμακευτικής

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, έχοντας μαζί του τον κωδικό αίτησης που λαμβάνει από το σύστημα και την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα στάδια και δεν αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με το αρμόδιο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εισαγωγής τους.

Ειδικά, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες (‘Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης – Αλλοδαποί-Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, επιτυχόντες με διάκριση σε Επιστημονικές Ολυμπιάδες) η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής ολοκληρώνεται υποχρεωτικά, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος (βλέπε εγκύκλιο Φ.251/139377/Β6). Όπου αυτό απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής, εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος αρμοδίως.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή θα αναρτηθεί εγχειρίδιο χρήσης από όπου θα γίνεται και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 12.09.2014 και ώρα 15:00.

Για υποστήριξη σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή κάλεσε στα τηλέφωνα: 2610997974 και 2610997980, εργάσιμες ημέρες και ώρες (15.9.14-26.9.14).

Τα απαραίτητα δικαιολογητ