Το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών καλύπτει 19 μεγάλα και πάνω από 40 μικρά κτίρια της Πανεπιστημιούπολης, τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων (Δίκτυο Διανομής), όσο και στη διασύνδεση των κτιρίων μεταξύ τους (Δίκτυο Κορμού). Αποτελεί ένα ενιαίο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων και υψηλής διαθεσιμότητας, το οποίο επιπλέον διασυνδέεται με γραμμή υψηλής ταχύτητας με το Διαδίκτυο (Internet).

Το Δίκτυο Τηλεματικής ξεκίνησε να υλοποιείται σταδιακά από το 1997. Σήμερα, αποτελεί ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής. Το Δίκτυο Κορμού υλοποιείται με τεχνολογία Gigabit Ethernet. Σημαντικό ποσοστό των πλέον 7.700 ενεργών συνδέσεων βασίζεται σε τεχνολογία switched Ethernet, παρέχοντας στον τελικό χρήστη συνδέσεις 10, 100 και 1000 Mbps.

Το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδέεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ στην Πάτρα με σύνδεση τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας 10 Gbps (10GbE).

Στο χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται η γενική τοπολογία και τα βασικά μέρη του Δικτύου Τηλεματικής (με έμφαση στο Δίκτυο Κορμού), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


Γενικός χάρτης συνδέσεων Πανεπιστημίου Πατρών
Το δίκτυο Gigabit Ethernet (1 Gbps switched) για τη βασική διασύνδεση των διαφόρων κτιρίων μεταξύ τους. Διακρίνουμε τους κεντρικούς κόμβους του δικτύου που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια Α, Β, 12, 19, 25 και 29. Σε αυτούς του βασικούς κόμβους συνδέονται και τα υπόλοιπα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω καλωδίων οπτικών ινών και σε ταχύτητες 1 Gbps.

Τη σύνδεση (10Gbps) του Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών με το Διαδίκτυο (Internet).

Τους δύο (2) εξυπηρετητές πρόσβασης (access servers) για την υποστήριξη της υπηρεσίας πρόσβασης μέσω τηλεφώνου (dialup). Για την υποστήριξη της υπηρεσίας χρησιμοποιούνται έντεκα (11) γραμμές ISDN/PRI, μέσω των οποίων μπορούν να εξυπηρετηθούν έως τριακόσιες τριάντα (330) ταυτόχρονες κλήσεις (ISDN, POTS).

Το UPnet διαχειρίζεται και υποστηρίζει υπηρεσίες τηλεματικής για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών” (αρχείο σε φόρμα PDF).

Ο κανονισμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 382/20.4.2005 συνεδρίασή της, αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Νοεμβρίου 2004 έως 31 Ιανουαρίου 2005.

Hourly Γράφημα (5 Minute Average)

Hourly γράφημα κίνησης για [.UPATRAS@RIO-2] University of Patras Main IP connection


Ημερήσιο Γράφημα (Μέσος όρος 10 λεπτών)

Ημερήσιο γράφημα κίνησης για [.UPATRAS@RIO-2] University of Patras Main IP connection


Εβδομαδιαίο Γράφημα (Μέσος όρος 30 λεπτών)

Εβδομαδιαίο γράφημα κίνησης για [.UPATRAS@RIO-2] University of Patras Main IP connection


Μηνιαίο Γράφημα (Μέσος όρος 2 ωρών)

Μηνιαίο γράφημα κίνησης για [.UPATRAS@RIO-2] University of Patras Main IP connection


Ετήσιο Γράφημα (Μέσος όρος 1 ημέρας)

Ετήσιο γράφημα κίνησης για [.UPATRAS@RIO-2] University of Patras Main IP connection


Προβολή με παραμέτρους

Host: kolettir.grnet.gr, type: traffic, label: .upatras@rio-2, description: [.UPATRAS@RIO-2] University of Patras Main IP connection